หมายเลข ID หัวข้อ : 00106768 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/12/2016

อุปกรณ์ USB ใด สามารถต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รุ่นของเครื่องเสียงรถยนต์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์:

  • USB devices with mass storage class (MSC)
  • อุปกรณ์ certain Media Transfer Protocol (MTP)
  • ฟอร์แมทของไฟล์ Audio ที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเสียงติดรถยนต์

หมายเหตุ:

  • มีอุปกรณ์ MSC บางประเภทที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้.
  • มีอุปกรณ์ MTP บางรุ่น ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้. โดยอุปกรณ์ MTP ที่ใช้งานด้วยกันได้ จำเป็นต้องปรับการตั้งค่า mass storage เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์. โดยอุปกรณ์ MTP ที่ไม่มีฟังก์ชัน switching เพื่อปรับ mass storage จะไม่สามารถทำงานร่วมกันได้.
  • ฟอร์แมทของไฟล์ audio ที่ใช้งานร่วมกันได้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลิตภัณฑ์นั้น ๆ. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นอกเหนือที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ USB. โดยอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับรองว่าใช้งานร่วมกันได้, หากเชื่อมต่ออาจจะส่งผลให้ทำงานผิดพลาดกับอุปกรณ์หรือเครื่องเสียงรถยนต์.