หมายเลข ID หัวข้อ : 00106768 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/11/2019

มีอุปกรณ์ USB ใดบ้างที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ได้ ?

  เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์รุ่นนี้ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • อุปกรณ์ USB ที่เป็น Mass storage class (MSC)
  • อุปกรณ์ Media Transfer Protocol (MTP) บางอัน
  • อุปกรณ์ USB ที่เป็น Android Open Accessory (AOA) 2.0
   (มีเฉพาะในบางรุ่น)
  • ฟอร์แมทของไฟล์ออดิโอที่ใช้งานร่วมกันได้กับเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นี้

  หมายเหตุ:

  • มีอุปกรณ์ MSC บางตัวที่ใช้งานด้วยกันไม่ได้.
  • มีอุปกรณ์ MTP บางตัวที่ใช้งานด้วยกันไม่ได้. อุปกรณ์ MTP ที่ใช้งานด้วยกันได้ จะต้องมีการสลับไปที่การตั้งค่าของ Mass storage เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องรับสเตอริโอติดรถยนต์นี้. อุปกรณ์ MTP ที่ไม่มีฟังก์ชัน การสลับ ไปเป็น Mass storage จะใช้งานด้วยกันไม่ได้.
  • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้กับ AOA 2.0, ให้อ้างอิงกับคู่มือ.
  • ฟอร์แมทของไฟล์ออดิโอที่ใช้งานด้วยกันได้จะแปรผันไปตามผลิตภัณฑ์นั้น ๆ. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.

  การเชื่อมต่อของอุปกรณ์อื่นที่นอกเหนือจากที่แสดงไว้เป็นที่ใช้งานร่วมกันได้ในรายการ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ จะไม่มีการรองรับ. ถ้าหากอุปกรณ์ไม่ได้มีการยืนยันว่าใช้งานด้วยกันได้ การเชื่อมต่ออาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติกับอุปกรณ์นั้นหรือเครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์ได้.