หมายเลข ID หัวข้อ : 00198245 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ไม่สามารถตั้งเวลาในการตั้งค่าของ การตั้งเวลาเปิด (On timer) ได้.

  ถ้าหากการตั้งค่าของภาษาของทีวีเป็นของต่อไปนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถตั้งค่า On timer ได้โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรล.

  • Zulu (ภาษาซูลู)
  • Bengali(ภาษาเบงคลี)

  ในกรณีนี้ ให้ทำการตั้งค่า On timer หลังการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาไปเป็น English (ภาษาอังกฤษ).

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Language ในหมวดของ  System Preferences.

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านมีเมาส์ USB, ท่านสามารถใช้ในการตั้งค่า On timer แทนการดำเนินการข้างต้นได้.
  • ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์.
   สำหรับวิธีการอัปเดต ให้อ้างอิงกับ: วิธีดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์.