หมายเลข ID หัวข้อ : 00198276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

หน้าจอสีขาวแสดงขึ้นมา เมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์.

  ถ้าหากมีหน้าจอสีขาวแสดงขึ้นมา เมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ปิดเพาเวอร์และถอดปลั๊กสายกำลังไฟ AC ออก, จากนั้น ให้เสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่และเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาใหม่.
  • ถ้าหากมี Netflix ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้.
   1.  ลงชื่อเข้าไปใน Netflix.
   2.  เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมา.
   3.  หน้าจอสีขาวปรากฎขึ้นมา.
   4.  กดที่ปุ่ม Netflix บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   5.  ออกจาก Netflix.
   6.  เปิดเว็บเบราเซอร์ขึ้นมาอีกครั้ง.