หมายเลข ID หัวข้อ : 00068599 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/02/2022

ภาพบนหน้าจอออกมามืดมัว , มีเงาสีขาวหรือมีจุดสว่าง เมื่อไม่มีสัญญาณ หรือเมื่อดูฉากที่มืดมาก.

  จอ LCD ทำขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่มีความเที่ยงตรงสูง เพื่อที่จะให้ได้สมรรถนะและภาพที่มีคุณภาพในระดับที่สูง. เพื่อที่จะให้ได้สมรรถนะในระดับที่สูงนี้, การตั้งค่าไฟแบ็คไลท์ของตัวทีวี จึงต้องตั้งไว้ให้ที่ความสว่างระดับสูงสุดของหน้าจอทีวี. อย่างไรก็ตาม ความไม่สม่ำเสมอของความสว่างอาจจะสังเกตุเห็นได้ เมื่อดูทีวีนั้นอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มืด โดยไม่มีสัญญาณวิดีโอป้อนเข้ามา หรือในลักษณะที่เป็นจอที่ว่างเปล่า. สถานะการณ์นี้เป็นเรื่องปกติ และไม่ได้เป็นความบกพร่องของทีวีแต่อย่างใด .

  ถ้าหากท่านรู้สึกว่าเรื่องนี้กระทบต่อความบันเทิงของท่าน จะมีวิธีการปรับค่าบางอย่างที่จะลดสภาวะการณ์ดังกล่าวนี้ให้น้อยลงได้.

  หมายเหตุ:บางขั้นตอนที่แสดงด้านล่างนี้อาจจะไม่มีอยู่ในเครื่องรับโทรทัศน์ครบทุกรุ่น. ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของเครื่องรับโทรทัศน์นั้น.

  • ลด Backlight Level ในเมนู Picture Settings.
  • ตั้งค่า Picture Mode ใน Picture Settings Menu ไปเป็น Standard.
  • เปิดการตั้งค่า Light Sensor ไปที่ On ใน Setup Menu.
  • เปลี่ยนการตั้งค่า่Power Saving ไปเป็น Low หรือ High ใน Setup Menu.


  ข้อสำคัญ:
  จะใช้เวลาประมาณ สองถึงสาม ชั่วโมง ที่จะส่งผลต่อให้หมอกฝ้าสีขาวดีขึ้น จากการเปลี่ยนโหมดภาพนี้.