หมายเลข ID หัวข้อ : 00198138 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2018

เมื่อรับชมภาพในฉากที่มือในหน้าจอ organic EL (OLED), มีเส้นหรือแถบแสดงบนหน้าจอ.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หน้าจอ Organic EL (OLED) มีการผลิตขึ้นมาด้วยความแม่นยำ แต่ความแตกต่างในความสว่างอาจจะทำให้เกิดเส้นหรือแถบเล็ก ๆ บนหน้าจอได้. ทีวีเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม . เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ.