หมายเลข ID หัวข้อ : 00198138 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2019

เมื่อรับชมภาพในฉากที่มือในหน้าจอ organic EL (OLED), มีเส้นหรือแถบแสดงบนหน้าจอ.

    หน้าจอ Organic EL (OLED) มีการผลิตขึ้นมาด้วยความแม่นยำ แต่ความแตกต่างในความสว่างอาจจะทำให้เกิดเส้นหรือแถบเล็ก ๆ บนหน้าจอได้. ทีวีเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม . เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติ.