หมายเลข ID หัวข้อ : 00173319 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

มีเส้นสีขาวแสดงบนหน้าจอเมื่อทีวีอยู่ในโหมดแสตนด์บาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้เป็นการทำงานตรวจสอบของฟังก์ชัน Panel Refresh .
เมื่อ Panel Refresh มีการทำงาน หลังจากผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง, จะมีเส้นสีขาวเคลื่อนที่จากด้านบนไปยังด้านล่างของหน้าจอ และทำการตรวจเข็คสภาวะของพิกเซลของหน้าจอทีวี.