หมายเลข ID หัวข้อ : 00173319 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/04/2020

มีเส้นสีขาวแสดงบนหน้าจอเมื่อทีวีอยู่ในโหมดแสตนด์บาย.

    เรื่องนี้เป็นการทำงานตรวจสอบของฟังก์ชัน Panel Refresh .
    เมื่อ Panel Refresh มีการทำงาน หลังจากผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง, จะมีเส้นสีขาวเคลื่อนที่จากด้านบนไปยังด้านล่างของหน้าจอ และทำการตรวจเข็คสภาวะของพิกเซลของหน้าจอทีวี.