หมายเลข ID หัวข้อ : 00198239 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

Android TV แสดงหน้าจอสีดำ หรือ สีเทา เมื่อฉันเลือก YouTube จากเมนู DISCOVER.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะเกิดความไม่เสถียรขึ้นมาเป็นการชั่วคราวได้. ในกรณีนี้, ให้กดที่ปุ่ม TV บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ เพื่อกลับไปที่โหมด TV. จากนั้น, ให้เลือกแอป YouTube จากเมนู DISCOVER ของทีวี.

ท่านสามารถเข้าไปในแอป YouTube จากขั้นตอนต่อไปนี้ได้ด้วยเช่นกัน:

  1. กดที่ HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้.
  2. เลื่อนลงไปที่ Apps.
  3. ในหมวดของ Apps , ให้เลือกที่ แอป YouTube.

หมายเหตุ: ถ้าเรื่องนี้ไม่แก้ปัญหา, ให้ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณ Wi-Fi ดรอปหาย หรือ มีการตัดการเชื่อมต่อบ่อย.