หมายเลข ID หัวข้อ : 00172368 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018

เมื่อทำการรับสัญญาณ 4K โดย HDMI input จาก PlayStation 4 Pro, ฯลฯ, รายละเอียดของการแสดงจะไม่มีแสดงให้ทราบ แม้จะทำการกดปุ่มให้แสดงข้อมูล (display) ของ sound bar แล้วก็ตาม.

    ถึงแม้ว่า แจ็คขั้วต่อ HDMI IN/OUT นี้จะรองรับฟอร์แมท 4K ได้ก็ตาม, ข้อมูล เช่น ระดับวอลลุ่ม สนามเสียง หรือ ฟอร์แมทของออดิโอ จะไม่มีการแสดงออกมาสำหรับฟอร์แมท 4K บางอัน.
    ในกรณีนี้, ให้ดำเนินการใช้งานในระหว่างที่ดูที่ช่องแสดงผลของพาเนลด้านหน้าโดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ sound bar.
    ถ้าต้องการจะตรวจสอบฟอร์แมทออดิโอของสัญญาณที่ป้อนให้กับ sound bar, ให้ดำเนินการใช้งานอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณเอาท์พุทนั้นออกมา.

    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น.