หมายเลข ID หัวข้อ : 00247686 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

ไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพง Bar , ซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer), หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) (HT-S20R)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจดูให้มั่นใจว่า ลำโพง Bar , ซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องดีแล้ว
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อคอมโปเนนท์ต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือเริ่มต้น (Startup Guide) หรือ คู่มือการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเพาเวอร์ของลำโพงมีการ เปิด (ON) ไว้แล้ว
   หมายเหตุ: ถ้ามีรายการเมนู หรือ การตั้งค่าใด ๆ แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า แสดงว่าเพาเวอร์ของเครื่องมีการ เปิด (ON) ไว้แล้ว

  3. ตรวจดูว่าแหล่งอินพุตที่แสดงใน ช่องแสดงผลด้านหน้าตรงกับแหล่งที่เล่นอยู่หรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าหากแหล่งอินพุตที่แสดงต่างจาก แหล่งที่ท่านต้องการจะเล่นเสียงจะไม่มีออกมาจากลำโพง ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าจอแสดงเป็นอินพุต ANALOG แม้ว่า แหล่งอินพุตอื่นที่ไม่ใช่ ANALOG (เช่นทีวี) กำลังเล่นอยู่ ท่านก็จะไม่ได้ยินเสียงใด ๆ ออกมา

  4. ลองทำการเล่นเสียงทดสอบ (Test tone) เพื่อดูว่ามีเสียงออกมาจากลำโพงแต่ละตัวหรือไม่:

   หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่อินพุต USB เสียง TEST TONE จะไม่มีออกมาแม้จะตั้งไว้ที่ เปิด (ON) แล้วก็ตาม ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเล่น TEST TONE แล้ว โดยการเลือก อินพุตอื่นที่ไม่ใช่ USB
   1. กดที่ปุ่ม MENU บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเมนูที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
   2. เลือกที่ SPEAKERTEST TONEONเพื่อให้มีเสียงทดสอบออกที่ลำโพงแต่ละตัว
   3. กดที่ปุ่ม MENU เพื่อปิดเมนูในช่องแสดงผล
    หมายเหตุ:
    • ถ้าต้องการเลือกและตั้งค่าที่ท่านต้องการ กดที่ (ขึ้นบน), (ลงล่าง) หรือ ENTER ซ้ำ ๆ กัน ท่านสามารถกลับไปจุดก่อนหน้านี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม กลับ (BACK)
    • ถ้าต้องการปิด TEST TONE ให้เลือกที่ SPEAKERTEST TONEOFF
  • ระดับเสียงอาจจะมีการตั้งไว้ต่ำเกินไป ปรับเพิ่ม ระดับเสียงเพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่

  • ถ้าไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้กดที่ปุ่ม + (ระดับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเพิ่มระดับเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์

  • เปลี่ยนการตั้งค่าของช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio Output) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อเปิดฟอร์แมทของ สัญญาณเสียงที่เล่นที่ Sound Bar รองรับได้ (ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่มีการตั้งค่านี้)
   รูปแบบเสียงที่รองรับได้โดย Sound Bar นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับ HDMI OUT (TV (ARC)) หรือ TV IN (OPTICAL) ได้แก่:

   • Dolby Digital
   • Linear PCM 2ch (ได้ถึง 48kHz)
  • ถ้าไม่มีเสียงออกจาก ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) ให้ตรวจดูว่า MULTI SPEAKER มีการตั้งไว้เป็น เปิด (ON) หรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าหากการตั้งค่าของ MULTI SPEAKER ตั้งไว้เป็น ปิด (OFF) ซึ่งเป็นไปตามแหล่งที่เล่นเสียงนั้น อาจจะไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) ได้

  • การรีเซ็ต ลำโพง

   1. กดที่ปุ่ม MENU บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ RESET โดยการกดที่ปุ่ม (ขึ้นบน) หรือ (ลงล่าง)
   3. เมื่อมี ALL RESET แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า ให้กดที่ปุ่ม ENTER และจากนั้น การตั้งค่าของระบบจะกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน