หมายเลข ID หัวข้อ : 00247686 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพง Bar , ซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer), หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) (HT-S20R, HT-S40R)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ตรวจดูให้มั่นใจว่า ลำโพง Bar , ซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) หรือ ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องดีแล้ว
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดวิธีการเชื่อมต่อคอมโปเนนท์ต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือเริ่มต้น (Startup Guide) หรือ คู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเพาเวอร์ของลำโพงมีการ เปิด (ON)ไว้แล้ว
   หมายเหตุ: ถ้ามีรายการเมนู หรือ การตั้งค่าใด ๆ แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า แสดงว่าเพาเวอร์ของเครื่องมีการ เปิด (ON)ไว้แล้ว

  3. ตรวจดูว่าแหล่งอินพุตที่แสดงใน ช่องแสดงผลด้านหน้าตรงกับแหล่งที่เล่นอยู่หรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าหากแหล่งอินพุตที่แสดงต่างจาก แหล่งที่ท่านต้องการจะเล่นเสียงจะไม่มีออกมาจากลำโพง ตัวอย่างเช่น ถ้าหน้าจอแสดงเป็นอินพุต อนาล็อก (ANALOG) แม้ว่า แหล่งอินพุตอื่นที่ไม่ใช่ อนาล็อก (ANALOG) (เช่นทีวี) กำลังเล่นอยู่ ท่านก็จะไม่ได้ยินเสียงใด ๆ ออกมา

  4. ลองทำการเล่นเสียงทดสอบ (Test tone) เพื่อดูว่ามีเสียงออกมาจากลำโพงแต่ละตัวหรือไม่:

   หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่อินพุต USB เสียง เสียงทดสอบ (TEST TONE) จะไม่มีออกมาแม้จะตั้งไว้ที่ เปิด (ON)แล้วก็ตาม ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการเล่น เสียงทดสอบ (TEST TONE) แล้ว โดยการเลือก อินพุตอื่นที่ไม่ใช่ USB
   1. กดที่ปุ่ม เมนู (MENU) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเมนูที่ช่องแสดงผลด้านหน้า
   2. เลือกที่ ลำโพง (SPEAKER) → เสียงทดสอบ (TEST TONE)เปิด (ON) เพื่อให้เสียงทดสอบออกมาจากลำโพงแต่ละตัว
   3. กดที่ปุ่ม เมนู (MENU) เพื่อปิดเมนูในช่องแสดงผล
    หมายเหตุ:
    • ถ้าต้องการเลือกและตั้งค่าที่ท่านต้องการ กดที่ (ขึ้นบน), (ลงล่าง) หรือ ENTER ซ้ำ ๆ กัน ท่านสามารถกลับไปจุดก่อนหน้านี้ได้โดยการกดที่ปุ่ม กลับ (BACK)
    • ถ้าต้องการปิด เสียงทดสอบ (TEST TONE), ให้เลือกที่ ลำโพง (SPEAKER) → เสียงทดสอบ (TEST TONE)ปิด (OFF)
  5. ระดับเสียงอาจจะมีการตั้งไว้ต่ำเกินไป ปรับเพิ่ม ระดับเสียงเพื่อดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่

  6. ถ้าไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ ให้กดที่ปุ่ม + (ระดับเสียงของลำโพงซับวูฟเฟอร์) บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเพิ่มระดับเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์

  7. เปลี่ยนการตั้งค่าของ ช่องต่อสัญญาณเสียงออก (Audio Output) ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ เพื่อเปิดฟอร์แมทของ สัญญาณเสียงที่เล่นที่ Sound Bar รองรับได้ (ท่านสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ ถ้าหากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่มีการตั้งค่านี้)
   รูปแบบเสียงที่รองรับได้โดย Sound Bar นี้ เมื่อเชื่อมต่อกับ HDMI OUT (TV (ARC)) หรือ TV IN (OPTICAL) ได้แก่:

   • Dolby Digital
   • Linear PCM 2ch (ได้ถึง 48kHz)
  8. ถ้าไม่มีเสียงออกจาก ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) ให้ตรวจดูว่า MULTI SPEAKER มีการตั้งไว้เป็น เปิด (ON)หรือไม่
   หมายเหตุ: ถ้าหากการตั้งค่าของ MULTI SPEAKER ตั้งไว้เป็น ปิด (OFF)ซึ่งเป็นไปตามแหล่งที่เล่นเสียงนั้น อาจจะไม่มีเสียงออกมาจาก ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง (Surround) ได้

  9. การรีเซ็ต ลำโพง

   1. กดที่ปุ่ม เมนู (MENU) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ RESET โดยการกดที่ปุ่ม (ขึ้นบน) หรือ (ลงล่าง)
   3. เมื่อมี รีเซ็ตทั้งหมด (ALL RESET) แสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้า ให้กดที่ปุ่ม ENTER และจากนั้น การตั้งค่าของระบบจะกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน