หมายเลข ID หัวข้อ : 00199584 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018

ไฟล์มีเดียบางไฟล์ในอุปกรณ์ USB ไม่แสดงออกมา.

    ไฟล์ที่รองรับไม่ได้ อาจจะไม่แสดงออกมา. เพื่อจะตรวจเช็คดูฟอร์แมทของไฟล์ที่รองรับได้ กรุณาอ้างอิงกับ มีฟอร์แมทของไฟล์อะไรบ้างที่รองรับได้สำหรับ ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอ?