หมายเลข ID หัวข้อ : 00199582 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2018

ทีวีไม่รองรับอุปกรณ์ USB.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. เชื่อมต่อสาย USB เข้าไปใหม่, และตรวจสอบให้มั่นใจว่า TV นั้น และอุปกรณ์โมบายนั้นมีการเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาดีแล้ว.
  2. ถ้าหากท่านใช้ USB hub, ให้เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA TV นั้นโดยตรงโดยไม่ใช้ฮับ.