หมายเลข ID หัวข้อ : 00191414 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/04/2018

USB hard disk drive แบบใดที่ใช้งานได้กับ Android TV?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

USB HDD ต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับ Android TV.

สัญลักษณ์:
✓ : เข้ากันได้
- : เข้ากันไม่ได้

รุ่นของ TV การเล่น การบันทึก* ผู้ผลิต รุ่น ชื่อแบบ

รุ่นของ Android TV
ที่ออกในปี 2016

SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
I-O Data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
I-O Data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
I-O Data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
I-O Data HDCL-UT(UTB) HDCL-UT4.0
I-O Data AVHD-AUT AVHD-AUT2.0
I-O Data HDPC-UTC HDPC-UT2.0KC
รุ่นของ Android TV
ที่ออกในปี 2015
- SONY HD-EG5
- SONY HD-E1
- SONY HD-SG5**
SONY HD-EG5U***

* ฟังก์ชันการบันทึก จะมีเฉพาะในบางรุ่นและใช้ได้เฉพาะ Android TV ที่วางจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เท่านั้น.
** รุ่นนี้วางจำหน่ายในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น.
*** ถ้าต้องการจะบันทึกไปให้กับอุปกรณ์ HDD ภายนอก , อุปกรณ์นั้นจะต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต USB สำหรับการบันทึกผ่านสาย USB . สาย USB ที่จัดมาให้พร้อมกับ HD-EG5U อาจจะสั้นเกินไปที่จะใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เข้ากับพอร์ต USB สำหรับการบันทึก. ให้ใช้สาย USB ที่มีความยาวอย่างน้อย 80 ซม.

ถ้าหาก HDD ที่โซนี่ไม่ได้รองรับอย่างเป็นทางการ มีเงื่อนไขเข้ากันได้กับตามต่อไปนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถใช้ได้. แต่ โซนี่ ไม่มีการรับรองการทำงานเหมือนกับที่ผู้ผลิตรับรองไว้. ให้ใช้งานได้ตามความเสี่ยงของท่านเอง.


หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของการเชื่อมต่อ USB , กรุณาอ้างอิงกับ FAQ ต่อไปนี้.
รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อใน Android TV