หมายเลข ID หัวข้อ : 00188544 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

มีระบบไฟล์ และมาตรฐาน USB ใดบ้างที่พอร์ตของ USB ของทีวีนี้ รองรับได้ ?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น. ให้ตรวจเช็คดูที่ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในข่าย ของหัวข้อนี้.


  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  • ระบบไฟล์
   FAT16/FAT32/NTFS

  • มาตรฐาน USB
   2.0 เท่านั้น. ทีวีนี้ไม่รองรับ USB 3.0.

  • กระแสที่ให้ออกมาสูงสุดของพอร์ต TV USB
   500mA