หมายเลข ID หัวข้อ : 00191574 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2017

ขนาดใหญ่สุดของไฟล์ที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และค่าความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (HDD) ที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้ คือเท่าใด ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขนาดของไฟล์ใหญ่สุดที่รองรับได้สำหรับอุปกรณ์ USB และขนาดความจุสูงสุดที่อนุญาตให้ได้สำหรับฮาร์ดไดร์ฟที่จะเชื่อมต่อกับทีวีนี้ได้มีดังนี้:

ระบบไฟล์
ขนาดของไฟล์สูงสุด
ขนาดของฮาร์ดดิสก์สูงสุด
FAT16
2GB
ไม่รองรับ
FAT32
4GB
2TB
exFAT
16TB
16TB
NTFS
16TB
16TB

หมายเหตุ: โซนี่ ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ ถึงการใช้งานด้วยกันได้ระหว่าง BRAVIA และอุปกรณ์ USB ที่ไม่ใช่ของ โซนี่.