หมายเลข ID หัวข้อ : 00153038 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2019

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth.

  ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อ และการตั้งค่าตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ทำตามดังต่อไปนี้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน :
   • วางอุปกรณ์ Bluetooth ให้ห่างจากเครื่องเล่นในระยะไม่เกิน 1 เมตร.
   • ตั้งค่าอุปกรณ์ Bluetooth ในโหมด จับคู่ (pairing).
    หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการตั้งค่าของอุปกรณ์ Bluetooth ในโหมด จับคู่ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้ง่านที่จัดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์นั้น ๆ.


  2. ทำตามหัวข้อใด ๆ ในต่อไปนี้เมื่อเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นครั้งแรก:
   1. กดที่ปุ่ม BLUETOOTH บนตัวรีโมท.
   2. เลือกที่ ตัวเลือก Bluetooth Device ในหน้าจอของเครื่องเล่น.
   3. เลือกที่ Device List ใน BluetoothSettings.
   4. กดที่ รูปภาพประกอบ/รูปภาพประกอบซ้ำ ๆ เพื่อเลือกไปที่ อุปกรณ์ที่ท่านต้องการ และกดที่ ENTER.
    เมื่อสามารถทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้แล้ว ชื่อของอุปกรณ์นั้นจะแสดงบนหน้าจอทีวี.


  3. ทำตามดังต่อไปนี้ ถ้าหากเครื่องเล่น Blue-ray มีการจับคู่ไว้แล้ว:
   1. เลือกที่ Setup.
   2. เลือกที่ Bluetooth settings.
   3. เลือกที่  Device list.
   4. สแกนจากเครื่องเล่นนี้ และเลือกอุปกรณ์ Bluetooth ของท่าน.