หมายเลข ID หัวข้อ : 00199787 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ไม่มีเสียงออกมาเมื่อใช้การเชื่อมต่อทาง HDMI จากเครื่องเล่น Blu-ray Disc .

    ให้ตรวจเช็คการตั้งค่าของ HDMI Audio OutputในSystem Settings.

    • เมื่อ HDMI Audio Output มีการตั้งไว้เป็น HDMI2, ให้ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของแจ็ค HDMI OUT 2 ในเครื่องเล่น Blu-ray Disc และตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่มีการเปิดเครื่องไว้แล้ว.
    • เพื่อส่งเสียงให้ออกมาจากทีวี, ให้เชื่อมต่อทีวี จากแจ็ค HDMI OUT 1 ของเครื่องเล่น Blu-ray Disc และเปลี่ยนการตั้งค่าของ HDMI Audio Output ไปเป็น Auto หรือ HDMI1.

    หมายเหตุ: