หมายเลข ID หัวข้อ : 00081649 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ไม่มีเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth (BT) เข้ากับระบบ Blu-ray Disc home theater.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ ถ้าหากไม่มีเสียงออกมาเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย Bluetooth (BT) เข้ากับระบบ Blu-ray Disc home theater:

  หมายเหตุ: เนื่องจาก ในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้จะแทนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้, ให้ตรวจสอบสถานะของเสียงภายหลังการเสร็จสิ้นในแต่ละขั้นตอน.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ Blu-ray Disc home theater ไม่ได้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ BT นั้นมากเกินไป.
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบไม่ได้รับการรบกวนใด ๆ จากเครือข่าย Wi-Fi, อุปกรณ์ไร้สาย 2.4 GHz อื่น หรือเตาอบไมโครเวฟ.
  3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ BT ระหว่างระบบโฮมเธียเตอร์ของท่านและอุปกรณ์ BT.
  4. ทำการจับคู่ระบบโฮมเธียเตอร์กับอุปกรณ์ BT นั้นอีกครั้ง.
  5. วางระบบโฮมเธียเตอร์ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือมีผิวหน้าเป็นโลหะ.
  6. ตรวจสอบว่า ฟังก์ชั่น BT ของระบบ Blu-ray Disc home theater ได้มีการเลือกไว้แล้ว.
  7. ทำการปรับแต่งวอลลุ่มของอุปกรณ์ BT.
  8. ถ้าหากระดับวอลลุ่มยังคงมีระดับที่ต่ำมากต่อไป, ให้ทำการปรับระดับของวอลลุ่มในระบบ Blu-ray Disc home theater ช่วย.