หมายเลข ID หัวข้อ : 00153031 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/08/2019

ข้อผิดพลาด: There are no playable contents of this category in the same folder (ไม่มีคอนเทนท์ที่สามารถเล่นได้ของกลุ่มนี้ในโฟลเดอร์เดียวกัน).

  ข้อความนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อไม่มีคอนเทนท์ที่สามารถเล่นในกลุ่มที่เลือกไว้ได้ในตอนนี้.
  กรุณาเลือกกลุ่มที่ถูกต้องเพื่อทำการเล่นไฟล์ของท่าน.

  • เลือกที่ Video เพื่อทำการเล่นไฟล์วิดีโอ (.mpg, .mov, และ อื่น ๆ).
  • เลือกที่ Music เพื่อทำการเล่นไฟล์เพลง (.mp3, .wma, และ อื่น ๆ).
  • เลือกที่ Photo เพื่อทำการเล่นไฟล์ภาพ (.jpg, .png, และ อื่น ๆ).

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของไฟล์ต่าง ๆ ที่สามารถเล่นได้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.