หมายเลข ID หัวข้อ : 00156097 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/09/2016

ตัวโรตารี่คอมมานเดอร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปทำงานไม่ได้.

    ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเพื่อตรวจสอบดูว่าโรตารีคอมมานเดอร์นั้นมีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่.

    หมายเหตุ: ตัวโรตารี่คอมมานเดอร์เป็นตัวรีโมทคอนโทรลแบบมีสายที่มีแยกจำหน่ายให้ต่างหากและสามารถใช้ในการควบคุมการทำงานเบื้องต้นของเครื่องได้.