หมายเลข ID หัวข้อ : 00152898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

เมื่อใช้พอร์ต USB1 หรือ USB2, การทำงานครั้งต่อไปจะเล่นซ้ำเพลงเดิมหรือไปเล่นเพลงอื่นที่ไม่ใช่เพลงถัดไป

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ USB นั้นมีไฟล์ที่ไม่รองรับอยู่ด้วย. ให้ลบไฟล์ที่รองรับไม่ได้ หรือเล่นไม่ได้นี้ ออกจากอุปกรณ์ USB ก่อน.

เมื่อระบบพบว่า มีไฟล์ที่ไม่รองรับอยู่, ไฟล์ของเพลงนั้นจะถูกข้ามไป, และจะไปเล่นในเพลงถัดไป. ถ้าหากเพลงนั้นถูกข้ามไป, จำนวนของเพลงที่ระบบตรวจพบและจำนวนของเพลงที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB จะแตกต่างกัน. ด้วยเหตุผลนี้, เมื่อท่านกดใช้งาน Next, เพลงเดิมหรือเพลงก่อนหน้านี้อาจจะเล่นขึ้นมาได้.