หมายเลข ID หัวข้อ : 00106056 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/09/2018

อุปกรณ์ USB สามารถหยุดการเชื่อมต่อจากเครื่องเสียงรถยนต์ในขณะเล่นเพลงได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ: เครื่องเสียงรถยนต์สามารถใช้งาน USB ได้บางรุ่น. ตรวจสอบคุณสมบัติของรุ่นที่มีฟังก์ชัน USB, โดยระบุในส่วนของวิธีการแก้ปัญหานี้.

คำเตือน: ความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล. วิธีการยกเลิกการติดต่ออุปกรณ์ USB จากเครื่องเสียงรถยนต์ในระหว่างการเล่นเพลงอาจจะทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเครื่องเล่นแบบพกพาเสียหายได้.

กรุณาตรวจสอบว่า ได้หยุดการเล่นหรือปรับไปที่ SOURCE อื่น ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ USB ออก, เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่อยู่ในอุปกรณ์ USB ได้รับความเสียหาย.
รวมทั้ง, กรุณานำเครื่องเล่น DMP (Digital Music Player) ออก หลังจากที่ปรับเครื่องเสียงรถยนต์ไปที่ตำแหน่ง OFF. หากข้อความ Please do not cancel the connection ปรากฎขึ้นมาระหว่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, โดยจะขึ้นอยู่กับเครื่องเล่น DMP.

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้, ปิดเครื่องเสียงรถยนต์ก่อนที่จะนำอุปกรณ์ USB ออก.