หมายเลข ID หัวข้อ : 00152918 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

เมื่อใช้พอร์ต USB1 หรือ USB2 ไม่สามารถเล่นเพลงได้.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

  • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือเมื่อเลือกที่ USB1 หรือ USB2, จากการอ่านการตั้งค่าของอุปกรณ์การฟังเพลงจะใช้เวลานานถึง 20 ถึง 25 วินาที.

   เครื่องหมาย * จะแสดงในเครื่องเสียงติดรถยนต์ในระหว่างการอ่านการตั้งค่านั้น. กรุณารอจนกระทั่งเครื่องหมาย * นี้หายไป.

   หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ตัวที่สองและทำการอ่านในระหว่างที่เครื่องเสียงติดรถยนต์นั้นกำลังเล่นเพลงอยู่ จากพอร์ต USB1 หรือ USB2 ถ้าหากเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์ปัจจุบันทำการเล่น, เพลงที่อยู่ในโฟลเดอร์ถัดไปจะไม่เริ่มทำการเล่นจนกว่าการอ่านจะเสร็จ.

  • เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถจะทำการใช้งานต่อไปนี้ได้ ในอุปกรณ์ USB: play/pause, next, previous, และ Vol up/down. อย่างไรก็ตาม, ไม่มีการรองรับการใช้งานของ rewind/fast-forward.
  • เครื่องเสียงติดรถยนต์จะไม่สามารถรองรับการเล่นแบบ shuffle หรือ การเล่นแบบต่อเนื่อง โดยการใช้ USB1 และ USB2 ได้.