หมายเลข ID หัวข้อ : 00152929 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2017

เมื่อใช้พอร์ต USB1 หรือ USB2, เพลงเดิมจะมีการเล่นทุกครั้งที่มีการเปิด หรือ ปิดโหมดการเล่น Shuffle.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อทำการเปิด หรือ ปิดโหมดการเล่น Shuffle, การเล่นกลับจะเริ่มต้นด้วยเพลงแรก (ดูตามลำดับตัวอักษร ตัวเลข และ สัญลักษณ์ใน UTF-8) ในโฟลเดอร์ Music ของอุปกรณ์ USB.

หมายเหตุ:

  • iPhone/iPod ไม่รองรับโหมดการเล่น Shuffle.
  • ในระหว่างการเล่น shuffle, จะไม่มีรายการแสดงใน SongPal. ถ้าต้องการเปิดการแสดงรายการขึ้นมา ให้ยกเลิกโหมดการเล่น Shuffle.
  • ถ้าหากท่านตั้งค่าการเล่นโหมด Repeat ไปเป็น Repeat Track ในขณะที่โหมดการเล่นของ Shuffle เปิดอยู่ และกดปุ่ม next, โหมดการเล่น Repeat จะถูกยกเลิก และการเล่นแบบ Shuffle จะเริ่มจากเพลงแรกในโฟลเดอร์ Music นั้น.