หมายเลข ID หัวข้อ : 00154086 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

ฟอร์แมทของไฟล์แบบใดที่สามารถเล่นจากพอร์ต USB1 หรือ USB2 ได้?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟอร์แมทของไฟล์ต่อไปนี้ สามารถเล่นจากพอร์ต USB1 หรือ USB2 ได้.

 • MP3
 • AAC
 • WMA
 • WAV
 • FLAC
 • AIFF
 • ALAC
 • DSD (DSF, DSDIFF)
หมายเหตุ:
 • สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์.
 • DSD (DSF, DSDIFF) จะรองรับได้ที่ 2.8 MHz/1 bit, แต่จะมีการแปลงไปเป็น PCM ในระหว่างการเล่น.
 • รองรับไฟล์ที่คลายมาจากการบีบอัดในฟอร์แมท FLAC ได้ด้วยเช่นกัน.
 • ไฟล์ต่อไปนี้จะไม่มีการรองรับ.
  • รายการเพลง M3U 
  • ไฟล์ที่มี DRM
  • ไฟล์ที่เป็น Multi-channel