หมายเลข ID หัวข้อ : 00155297 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

สามารถเล่น High-Resolution Audio จากสมาร์ทโฟน, iPhone, iPod หรือ WALKMAN โดยการเชื่อมต่อเข้าที่พอร์ต USB1 หรือ USB2 ได้หรือไม่?

  • สมาร์ทโฟน
   High-resolution audio สามารถเล่นได้เมื่อเชื่อมต่อผ่านทางโหมด MSC (Mass Storage Class).
  • iPhone / iPod
   High-resolution audio สามารถเล่นได้เมื่อเชื่อมต่อพอร์ต USB-DAC, แต่ต่อพอร์ต USB1 หรือ USB2 ไม่ได้.
  • WALKMAN
   เล่นได้, high-resolution audio สามารถเล่นเครื่องเหล่านี้ได้.