หมายเลข ID หัวข้อ : 00154076 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2016

สามารถใช้ DSEE HX กับออดิโอความละเอียดสูงได้หรือไม่?

    ใช้ได้, DSEE HX สามารถใช้กับ ความละเอียดสูงได้. อย่างไรก็ตาม, เมื่อทำการเล่นไฟล์ความละเอียดสูงในขณะที่ตั้งให้ DSEE HX เป็น ON, จะไม่มีผลใด ๆ เกิดขึ้น.

    DSEE HX สามารถจะใช้ในคอนเทนท์ที่มีความถี่การสุ่มตัวอย่าง 48 kHz หรือต่ำกว่า. เมื่อมีการตั้งค่าการปรับตั้งของ DSEE HX ไปเป็น OFF, ตัวเครื่องจะเลือกเองว่าคอนเทนท์นั้นเหมาะสมหรือไม่.