หมายเลข ID หัวข้อ : 00224276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ไม่มีเสียงของระบบหรือเสียงโต้ตอบจากทีวีเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง eARC.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากท่านเปิด โหมด eARC ไว้ในทีวีของท่าน, และท่านกำลังรับชมวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI, ทีวีนั้นจะให้ลำดับความสำคัญกับสัญญาณที่ผ่านเข้ามาจากอุปกรณ์ภายนอกก่อน, และท่านจะไม่ได้ยินเสียงของระบบเมื่อเลื่อนไปตามเมนู หรือเสียงโต้ตอบเมื่อใช้ฟีเจอร์ Voice search ของทีวีของท่าน เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ.

หมายเหตุ: ทีวีจะให้เสียงทั้งสองออกมาเมื่อดูจากอุปกรณ์ USB, บริการสตรีมมิ่ง หรือการรับสัญญาณที่ส่งออกอากาศมา