หมายเลข ID หัวข้อ : 00194180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:
  หมายเหตุ: ถ้าไม่มีเสียงออกจาก ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง สำหรับ HT-RT5 ให้ตรวจดูตามขั้นตอนต่อไปนี้ซึ่งจะเหมือนกันกับ ลำโพงเซอร์ราวด์รอบทิศทาง

  1. ตรวจดูว่ามีการเปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ไว้แล้ว
   หมายเหตุ: ถ้าตัวแสดงสถานะ LED ใด ๆ ติดหรือกะพริบ แสดงว่าเพาเวอร์ของเครื่องอยู่ในตำแหน่ง เปิด (ON)
  2. กดที่ปุ่ม + (ระดับเสียงลำโพงซัปวูฟเฟอร์) หรือปุ่ม BASS บนตัวรีโมทคอนโทรลเพื่อปรับเพิ่มระดับเสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์
   หมายเหตุ: ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง
  3. ตรวจเช็คดูสถานะของไฟ LED ของลำโพงซับวูฟเฟอร์:
   • เมื่อ LED ติดเป็น สีแดง หลังการเปิดอุปกรณ์เสียง การเชื่อมต่อ (ลิงก์) ระหว่างลำโพง Sound Bar และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) อาจจะไม่สมบูรณ์ ให้ตั้งค่าการลิงก์ใหม่อีกครั้ง
    หมายเหตุ: ท่านสามารถหาลิงก์การตั้งค่าได้โดยการค้นหาดัชนีจาก ลิงก์ (LINK), ลิงก์ปลอดภัย (Secure Link), หรือ เชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์เอง (Connect the Subwoofer Manually), ฯลฯ สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน
   • เมื่อไฟ LED กะพริบ (ช้า ๆ ) เป็น สีเขียว หรือ สีส้ม และ ติดสว่างเป็น สีแดง หลังจาก 10 วินาที ให้ขยับลำโพงซับวูฟเฟอร์เข้าไปใกล้กับตัวเครื่องหลักให้มากขึ้น วางลำโพงซับวูฟเฟอร์ไว้ในที่ไม่มีการกีดขวาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ กำแพง หรือ วัสดุที่เป็นโลหะ อยู่ระหว่างตัวเครื่อง และ ลำโพงซับวูฟเฟอร์โดยตรง
    หมายเหตุ: ไฟ LED อาจจะกะพริบช้า ๆ เป็น สีเขียว หรือ สีส้ม นานกว่า 10 วินาที
  4. ถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์ออก และ เชื่อมต่อกลับเข้าไปใหม่หลังจาก 1 นาที หลังจากเปิดลำโพงซับวูฟเฟอร์ขึ้นมาแล้ว ให้ตั้งการตั้งค่าลิงก์ระหว่าง ลำโพง Sound Bar และลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) อีกครั้ง
   หมายเหตุ: สำหรับวิธีการตั้งลิงก์ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งาน
  5. ถ้าปัญหายังคงแก้ไม่ได้ ให้ รีเซ็ตเครื่อง Sound Bar หลังการรีเซ็ต ให้ทำการ   เซ็ตอัปอย่างง่าย (Easy setup)  และจากนั้นให้ตั้งการตั้งค่าการลิงก์ระหว่าง ลำโพง Sound Bar และลำโพงซับวูฟเฟอร์ (Subwoofer) อีกครั้ง