หมายเลข ID หัวข้อ : 00194180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/08/2018

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ เสียงเบา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีเสียงต่ำน้อย (รายการทีวี ฯลฯ), เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะรับฟังได้ลำบาก. ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ทำการเล่นกลับ เสียงโทนทดสอบหรือเพลงตัวอย่างในเครื่องและตรวจสอบดูว่ามีเสียงออกมาที่ลำโพงซับวูฟเฟอร์หรือไม่.

For X9000F/XF9000/Z9F/ZF9:

 1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
 2. เลือกที่ Setup.
 3. เลือกที่ Advanced Settings.
 4. เลือกที่ Speaker Settings.
 5. เลือกที่ Manual Speaker Settings.
 6. เลือกที่ Test Tone, และจากนั้นเลือกที่ On.
  เลือกที่ Off เพื่อหยุดการเล่นกลับของ Test Tone.

สำหรับเครื่องรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากข้างต้น:

 1. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม ไอคอนบนเครื่อง Sound Bar นาน 5 วินาที เพื่อเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่อง.
 2. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่มไอคอนอีกครั้งเพื่อหยุดการเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่องและกลับไปที่สภาวะเดิมของเครื่อง.

ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังการทำตามข้างต้น ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1.  ตั้งค่า night mode ไปที่ off.
 2.  ปรับระดับโวลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์.

หมายเหตุ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.