หมายเลข ID หัวข้อ : 00194180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/07/2018

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ เสียงเบา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีเสียงต่ำน้อย (รายการทีวี ฯลฯ), เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะรับฟังได้ลำบาก. ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่อง และตรวจเช็คดูว่าเสียงมีออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์นั้นหรือไม่.

  1. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม ไอคอนบนเครื่อง Sound Bar นาน 5 วินาที เพื่อเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่อง.
  2. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่มไอคอนอีกครั้งเพื่อหยุดการเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่องและกลับไปที่สภาวะเดิมของเครื่อง.

ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังการทำตามข้างต้น ให้ทำดังต่อไปนี้:

  1.  ตั้งค่า night mode ไปที่ off.
  2.  ปรับระดับโวลลุ่มของลำโพงซับวูฟเฟอร์.

หมายเหตุ: ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อทำขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่องนั้น.