หมายเลข ID หัวข้อ : 00262024 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2022

การแก้ปัญหาการจับคู่ Sound Bar Bluetooth

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำวิธีการแก้ปัญหาการจับคู่ Sound Bar Bluetooth การจับคู่ล้มเหลง หรือเมื่อท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณผ่าน Bluetooth ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:

  1. ถอดปลั๊กสายไฟ AC (สายไฟหลัก ) เครื่อง Sound Bar ปล่อยไว้สองสามวินาที และจากนั้นให้เสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของตัว Sound Bar
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  2. ขยับอุปกรณ์และเครื่อง Sound Bar ให้เข้าใกล้กัน

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ระยะทางระหว่างอุปกรณ์และ Sound Bar อาจจะมีผลต่อการเชื่อมต่อ Bluetooth
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  3. เนื่องจาก การรบกวนทางคลื่นวิทยุเป็นสาเหตุของปัญหา ให้ปิด อุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด (อุปกรณ์ Bluetooth, เตาอบไมโครเวฟ, เราเตอร์ Wi-Fi ฯลฯ) หรือขยับเครื่อง Sound Bar ให้ออกห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   การรบกวนของคลื่นวิทยุอาจจะทำให้เกิดปัญหา
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  4. เริ่มการทำงานของอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณใหม่

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  5. ตรวจดูสถานะการเชื่อมต่อของ ตัวแสดงสถานะ Sound Bar Bluetooth
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์

   ตัวแสดงสถานะ Bluetooth เปิด (ON) (ติดสว่าง)
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
   ตัวแสดงสถานะ Bluetooth ปิด (OFF) (ไม่ติดสว่าง)

   ทำการ เปิด (ON) ฟังก์ชัน Bluetooth เครื่อง Sound Bar และลองทำการจับคู่อีกครั้ง

   • ปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าปัญหานั้นเกิดจาก ฟังก์ชัน Bluetooth เครื่อง Sound Bar ที่ถูก ปิด (OFF)อยู่
   • ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  6. ในอุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณ ให้ลบข้อมูล Bluetooth จากเครื่อง Sound Bar และลองทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง
   สำหรับละเอียด ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการลบข้อมูล Bluetooth ออกจากอุปกรณ์

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   การเชื่อมต่อ หรือสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth ไม่เสถียรชั่วคราว
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  7. ตรวจดูว่าเครื่อง Sound Bar นั้นรองรับทั้งโหมดเครื่องรับ (Receiver Mode) และ โหมดเครื่องส่ง (Transmitter Mode)
   สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลจำเพาะและ การตั้งค่าต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของผลิตภัณฑ์

   เครื่อง Sound Bar รองรับฟังก์ชั่นเครื่องส่ง

   ให้เปลี่ยน โหมด Bluetooth (Bluetooth Mode) ของเครื่อง Sound Bar ไปเป็น โหมดเครื่องส่ง (Transmitter Mode),และจากนั้นลองทำการจับคู่อีกครั้ง

   • ปัญหาได้รับการแก้ไขI แสดงว่า โหมด Bluetooth (Bluetooth Mode) ของเครื่อง Sound Bar ทำให้เกิดปัญหา
   • ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
   เครื่อง Sound Bar ไม่รองรับฟังก์ชั่น โหมดเครื่องส่ง (Transmitter Mode)
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  8. ทำการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar
   วิธีการรีเซ็ตจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง Sound Bar ให้อ้างอิงกับ หัวข้อ วิธีการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar หรือคู่มือของผลิตภัณฑ์
   หมายเหตุ: การตั้งค่าทั้งหมด รวมถึงข้อมูลการจับคู่ Bluetooth จะถูำกรีเซ็ตหลังทำการรีเซ็ตเครื่อง Sound Bar

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ปัญหาเกิดจากการทำงานผิดปกติชั่วคราวของตัว Sound Bar
   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   ไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป
  9. ถ้าหากท่านมี สมาร์ทโฟน, Walkman, หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป ให้ลองทำการจับคู่ Bluetooth กับเครื่อง Sound Bar และหนึ่งของอุปกรณ์อื่น ๆ เหล่่่่านี้

   ปัญหาได้รับการแก้ไข
   อุปกรณ์แหล่งจ่ายสัญญาณเดิมอาจจะมีความผิดปกติชั่วคราว ให้ติดต่อกับส่วนสนับสนุนลูกค้าของอุปกรณ์เดิมนั้น
   ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
   เครื่อง Sound Bar อาจจะทำงานผิดปกติ และอาจจะต้องได้รับการบริการตรวจซ่อม

  ไปที่หน้าแรกของคู่มือแก้ปัญหาของเครื่อง Sound Bar