หมายเลข ID หัวข้อ : 00202919 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ XAV-AX5000

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.


USB

Q1. คอนเทนท์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ ไม่ไม่ได้รับการรองรับจากตัวเครื่อง.
A1. คอนเทนท์ของหน่วยความจำ USB นั้นอาจจะเกินจำนวนของโฟลเดอร์หรือคอนเทนท์ที่เครื่องนั้นจะสามารถรองรับได้.
ให้ตรวจสอบจำนวนสูงสุดของโฟลเดอร์/คอนเทนท์ ที่ตัวเครื่องสามารถจะรองรับได้จากผังต่อไปนี้.

ชนิดของ USB

จำนวนของโฟลเดอร์

คอนเทนท์ต่อโฟลเดอร์

จำนวนทั้งหมดของคอนเทนท์

USB1

ไม่จำกัด

256

20,000

USB2

255

256

65,280


Q2. เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีการไฮไลท์ในหน้าจอรายการของ USB.
A2. เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันไม่มีการไฮไลท์ในหน้าจอรายการของ USB เนื่องจากเป็นไปตามสเปคของตัวเครื่อง.
หมายเหตุ: เพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบันมีการไฮไลท์ใน USB1.

Q3. คอนเทนท์่ต่าง ๆจะแสดงในลำดับที่แตกต่างกันเมื่อฉันเสียบหน่วยความจำ USB เดียวกันเข้าไปใน USB1 และ USB2.
A3. USB1 และ USB2 สามารถที่จะจำแนกคอนเทนท์ที่แตกต่างกันได้, ดังนั้นถึงแม้ว่าท่านจะเสียบหน่วยความจำ USBเดียวกันเข้าไปใน USB1 และ USB2, ลำดับของคอนเทนท์นั้นอาจจะแตกต่างกันได้.
หมายเหตุ: เครื่องนี้ไม่มีตัวเลือกสำหรับทำการเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงคอนเทนท์ที่เก็บไว้ได้.

Q4. ฉันไม่สามารถเล่นคอนเทนท์วิดีโอหรือออดิโอ USB.
A4. อาจจะมีคอนเทนท์ในหน่วยความจำ USB ในฟอร์แมทที่ไม่รองรับโดยเครื่องนี้อยู่. เมื่อเครื่องนี้พยายามจะเล่นคอนเทนท์ที่ไม่รองรับ, สิ่งนี้ส่งผลต่อการเล่นกลับของคอนเทนท์ถัดไปด้วยเช่นกัน. ให้ลองทำการลบคอนเทนท์ที่ไม่รองรับนั้นออกไปก่อนที่จะทำการเล่นอีกครั้ง. ให้ดูที่ คู่มือการใช้งานของตัวเครื่อง สำหรับฟอร์แมทของ USB ที่รองรับได้โดยเครื่องนี้.
หมายเหตุ: การเล่นกลับวิดีโอ ไม่สามารถทำได้กับ USB2 เนื่องจากไม่รองรับคอนเทนท์ของวิดีโอ.


การนำทาง

Q1. ไอคอนของการนำทางของระบบนำทางภายนอกที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องไม่แสดงบนหน้าจอ.
A1. ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกับระบบนำทางของบริษัทอื่น, ไอคอนการนำทางจะไม่แสดงบนหน้าจอของตัวเครื่องนี้. ระบบนำทางของ Android Auto และ Apple CarPlay มีการรองรับได้ในเครื่องนี้.

Android Auto และ CarPlay

Q1. การตั้งค่า Bluetooth มีการปิดการทำงานไว้ ในระหว่างการเชื่อมต่อ CarPlay , และฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้.
A1. การตั้งค่า Bluetooth ไม่มีให้ในระหว่างการเชื่อมต่อของ CarPlay. ให้ลองทำการเปลี่ยนการตั้งค่า Bluetooth หลังการสิ้นสุดการเชื่อมต่อของ CarPlay.

Q2. ฉันไม่สามารถใช้ Apple CarPlay, Android Auto.
A2. ให้ลองทำการรีสตาร์ทโทรศัพท์สามาร์ทโฟนของท่านดู. ลองใช้สายที่แตกต่างออกไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่านและตัวเครื่อง และดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขให้หรือไม่.
หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้สายที่มีความยาว ให้ลองทำการสลับไปใช้สายที่มี่ความยาวสั้นกว่าดู.


อื่นๆ

Q1. ตัวเครื่องอยู่ในโหมดสาธิต และฉันไม่สามารถปิดการทำงานได้.
A1. ให้ตรวจเช็คดูวิธีการต่อไปนี้เพื่อปิดโหมดสาธิตในตัวเครื่องนี้.

  1. กดที่ปุ่ม Home เพื่อให้แสดงหน้าจอ Home ขึ้นมา.
  2. เคาะที่ไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอไปทางซ้าย.
  3. แตะที่ไอคอน Settings.
  4. แตะที่ General.
  5. เปิด Demo และตั้งไปที่ OFF.

Q2. ฉันไม่สามารถหา ไอคอนของ SOURCE หรือ Setting Menu ได้.
A2. ให้ลองทำดังต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่สามารถหาไอคอนของ SOURCE หรือ Setting Menu ที่ท่านต้องการจะใช้ได้.

  1. กดที่ปุ่ม Home เพื่อให้แสดงหน้าจอ Home ขึ้นมา.
  2. เคาะที่ไอคอนที่ด้านล่างของหน้าจอไปทางซ้าย.