หมายเลข ID หัวข้อ : 00157680 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/09/2016

สามารถใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct หรือ Screen Mirroring ในระหว่างการรับชมทีวีได้หรือไม่?

    การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct หรือ Screen Mirroring ในระหว่างการรับชมทีวี.
    ไม่ได้, ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct และ Screen Mirroring ไม่สามารถจะใช้ได้ในระหว่างที่รับชมทีวี.