หมายเลข ID หัวข้อ : 00074617 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/05/2020

Band Setting ใช้สำหรับทำอะไร เมื่อใช้ฟีเจอร์ การจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct?

    Band Setting นี้เป็นการตั้งค่าของความถี่สัญญาณที่จะใช้โดยทีวี เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่นโดยใช้ฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ Wi-Fi Direct.

    หมายเหตุ: ความถี่ช่องสัญญาณที่แนะนำได้แก่ CH1, CH6 และ CH11. ค่าเริ่มต้นของ Band Setting ได้แก่ CH11. ถ้าหากคุณภาพของภาพไม่ดีในระหว่างการใช้การจำลองหน้าจอ (Screen Mirroring) หรือ เมื่อใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct, ท่านสามารถเปลี่ยนไปเป็น CH1 หรือ CH6 ได้.