หมายเลข ID หัวข้อ : 00153494 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/08/2016

จะสามารถทำการชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ USB สองตัวพร้อมกันได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อุปกรณ์ USB สองตัว สามารถจะทำการชาร์จไฟพร้อมกันได้.
กระแสสูงสุดต่อพอร์ตเท่ากับ 1 A.