หมายเลข ID หัวข้อ : 00153407 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

เสียงมีการกระโดดเกิดขึ้นเมื่อฟังบริการเพลง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในบางปัจจัยแวดล้อม เช่น สภาวะแวดล้อมเครือข่าย และ แอ็คเซสพอยต์ อาจจะเกิดการกระโดดของเสียงได้.
นอกจาก ปัจจัยแวดล้อมแล้ว บริการบางอย่างได้รับการยืนยันว่า ทำให้เกิดการกระโดดของเสียงได้เช่นกัน เมื่อทำการรับฟังบริการนั้น.
บางแอพพลิเคชั่นของบริการเหล่านี้ จะทำให้ตัวเครื่องมีภาระการทำงานสูงในระหว่างการเล่น ทำให้การทำงานมีการหน่วงและเสียงกระโดดได้.