หมายเลข ID หัวข้อ : 00126090 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/08/2015

ข้อผิดพลาด: สถานะการเชื่อมต่อไม่สามารถตรวจสอบได้แสดงขึ้นมา ในระหว่างการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องรับ AV.

  ข้อความแสดงความผิดพลาด ในสถานะของการเชื่อมต่อไม่สามารถจะตรวจสอบได้ อาจจะมีแสดงขึ้นมา เมื่อท่านพยายามจะทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องรับ AV โดยใช้วิธีการอัพเดตจากอินเตอร์เน็ต และเกิดการมีปัญหาการเชื่อมต่อของเครือข่าย. เมื่อมีข้อความแสดงความผิดพลาดนี้เกิดขึ้น, ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ และ ลองทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์ใหม่อีกครั้งโดยการใช้ วิธีการอัพเดตจากอินเตอร์เน็ต:

  • เมื่อใช้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้สาย, ให้ตรวจสอบสาย LAN เพื่อให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับพอร์ต LAN ของตัวเครื่องรับ AV และกับที่ตัวเราท์เตอร์.
  • ในค่าของ Network Settings, ให้ตรวจว่า เครื่องรับ AV นั้น มี IP address ของตนเองอยู่.

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านใช้ proxy server, ให้ป้อนค่า IP address ของ proxy server นั้นเข้าไปแทน proxy host name ในช่องของ proxy server. สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ, กรุณาติดต่อสอบถามกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน.

  ถ้าหากการอัพเดตยังคงล้มเหลวอยู่อีก, ให้ลองทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้วิธีการอัพเดตจาก USB Memory.

  1. ทำการดาวน์โหลดและโอนถ่ายไฟล์สำหรับอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์ USB.
  2. เสียบตัวอุปกรณ์ USB นั้นเข้าไปที่พอร์ต USB ของตัวเครื่องรับ AV.
  3. บนรีโมทที่จัดมาให้กับเครื่องรับ AV, กดที่ปุ่ม HOME.
  4. เลือกที่ Setup.
  5. เลือกที่ System Settings.
  6. เลือกที่ Software Update.
  7. เลือกที่ Update via USB Memory.

   หมายเหตุ:

   • เมื่อการอัพเดตเสร็จสิ้น, จะมีข้อความว่า COMPLETE แสดงที่ช่องแสดงผลและตัวเครื่องรับ AV จะทำการรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ.
   • อาจจะใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมง สำหรับการอัพเดตให้เสร็จสิ้น.
   • ห้ามทำการปิดตัวเครื่องรับในระหว่างที่ซอฟต์แวร์กำลังทำการอัพเดตอยู่. อาจจะทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติได้.
   • ท่านไม่สามารถจะย้อนกลับไปติดตั้งเฟิร์มแวร์ที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนการอัพเดตได้.