หมายเลข ID หัวข้อ : 00153377 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2016

มีข้อผิดพลาดว่า Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry (การอัพเดตล้มเหลว ให้ทำการเชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่มีไฟล์สำหรับอัพเดตอยู่หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อทำการลองดูใหม่).

  ถ้าหากการอัพเดตซอฟต์แวร์จากทางอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ Update via Internet (อัพเดตผ่านทางอินเตอร์เน็ต), ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวเราท์เตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเราท์เตอร์และเครื่องรับ AV นั้นมีการเปิดเครื่องไว้แล้ว.
  2. เมื่อเครื่องรับ AV เชื่อมต่อผ่านทางเครือข่ายแบบใช้สาย, ให้ตรวจสอบว่าเครื่องรับ AV และเราท์เตอร์มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง.
  3. กดที่ OK ในข้อความที่แสดงความผิดพลาด, และ จากนั้น กดที่ปุ่ม Imageบนรีโมท.
  4. ลอง Update via Internet อีกครั้ง.
  5. ถ้าหากการอัพเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตยังคงล้มเหลว, ให้ทำการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นี้จากหน้าสนับสนุนและลองทำการอัพเดตโดยใช้วิธีการ Update via USB Memory (อัพเดตผ่านทาง USB).
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในวิธีการทำงาน ให้อ้างอิงกับคู่มือ.

  ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ กรุณาติดต่อกับเรา.