หมายเลข ID หัวข้อ : 00125768 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2016

ไม่สามารถเปิดไฟล์สำหรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ได้.

  ถ้าหากไฟล์ที่มีการบีบอัดมาชื่อ UPDATA_M29R0xxx.ZIP ถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในอุปกรณ์ USB และท่านไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้, ไฟล์นั้นอาจเกิดความเสียหายหรือการดาวน์โหลดนั้นทำได้ไม่สมบูรณ์. ให้ทำการลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานั้นออกไป และทำตามขั้นตอนใน คำสั่งสำหรับการดาวน์โหลดและเก็บบันทึกไฟล์เข้าไปในหน่วยความจำ USB ในวิธีการดาวน์โหลด และ โอนถ่ายไฟล์สำหรับการอัพเดตไปให้กับอุปกรณ์ USB ของท่าน.

  หมายเหตุ: เมื่อไฟล์ที่ถูกบีบอัดมานั้นได้รับการดาวน์โหลดมาอย่างถูกต้อง, ท่านควรจะสามารถขยายไฟล์ที่ใช้สำหรับการอัพเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่อง AV receiver นี้ได้.

  • MSB29-FW.BIN
  • MSB29-FW.ID
  • MSB29_MB.BIN
  • MSB29-FW_MB.ID