หมายเลข ID หัวข้อ : 00122366 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ฟังก์ชั่น Select items ในแอพ Album ของ Android TV ทำงานอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ในฟังก์ชั่น Select items ในแอพ Album ของ Android TV ใช้ในการเล่น รูปภาพที่เลือกในการแสดงแบบสไลด์โชว์. หลังจากทำการเลือกรูปภาพด้วยฟังก์ชั่น Select items, กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมทที่จัดมาให้ และเลือกที่ Slideshow เพื่อเริ่มทำการเล่น.