หมายเลข ID หัวข้อ : 00122366 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ฟังก์ชั่น Select items ในแอพ Album ของ Android TV ทำงานอย่างไร?

    ในฟังก์ชั่น Select items ในแอพ Album ของ Android TV ใช้ในการเล่น รูปภาพที่เลือกในการแสดงแบบสไลด์โชว์. หลังจากทำการเลือกรูปภาพด้วยฟังก์ชั่น Select items, กดที่ปุ่ม ACTION MENU บนรีโมทที่จัดมาให้ และเลือกที่ Slideshow เพื่อเริ่มทำการเล่น.