หมายเลข ID หัวข้อ : 00119612 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2016

ฉันจะแสดงรหัสผ่านที่ป้อนเข้าไปในหน้าจอที่ให้ใส่รหัสผ่านได้อย่างไร?

    ถ้าหากมีข้อความ Show password ปรากฎบนหน้าจอ, ท่านสามารถจะแสดงรหัสผ่านขึ้นมาได้ โดยการกดที่ปุ่ม BACK บนรีโมท เพื่อปิดแป้นพิมพ์เสมือน (แป้นพิมพ์บนหน้าจอ) และ จากนั้น ให้ใส่เครื่องหมายเลือกที่ Show password.  

    หมายเหตุ: รหัสผ่านไม่สามารถแสดงได้ในบางแอพพลิเคชั่นและบางบริการ.
    ในกรณีเหล่านั้น, จะไม่มีตัวเลือก Show password แสดงขึ้นมา.
    ตัวอย่างเช่น: รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานของ Google.