หมายเลข ID หัวข้อ : 00173325 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/12/2019พิมพ์

BRAVIA แสดงอยู่ที่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอทีวี.

    เมื่อไม่มีสัญญาณป้อนเข้ามานาน 1 นาทีจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ หรือจากอินพุทภายนอก หน้าจอทีวีจะเข้าสู่โหมดการรักษาหน้าจอ. ในสถานะการณ์นี้ จะมีเฉพาะ BRAVIA แสดงที่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ.

    รูปภาพประกอบ


    ถ้าหากมีการใช้งานจากระยะไกล การรักษาหน้าจอนี้จะถูกยกเลิกไป และหน้าจอเดิมจะแสดงออกมาอีกครั้ง.