หมายเลข ID หัวข้อ : 00173325 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

BRAVIA แสดงอยู่ที่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อไม่มีสัญญาณป้อนเข้ามานาน 1 นาทีจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ หรือจากอินพุทภายนอก หน้าจอทีวีจะเข้าสู่โหมดการรักษาหน้าจอ. ในสถานะการณ์นี้ จะมีเฉพาะ BRAVIA แสดงที่บริเวณด้านล่างขวาของหน้าจอ.

รูปภาพประกอบ


ถ้าหากมีการใช้งานจากระยะไกล การรักษาหน้าจอนี้จะถูกยกเลิกไป และหน้าจอเดิมจะแสดงออกมาอีกครั้ง.