หมายเลข ID หัวข้อ : 00106760 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/03/2019พิมพ์

ข้อผิดพลาด: NO DEV หรือ No Device. แสดงที่จอภาพของเครื่องเสียงรถยนต์.

  ถ้าข้อผิดพลาด NO DEV หรือ No Device แสดง เมื่ออุปกรณ์ USB ต่อใช้งานกับเครื่องเสียงรถยนต์, ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
  1. หยุดการเชื่อมต่อสาย USB กับเครื่องเล่นแบบพกพา.
  2. รอประมาณ 1 นาที.
  3. เชื่อมต่อกับสาย USB กับเครื่องเล่นแบบพกพาอีกครั้ง.

  ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฎขึ้น และ ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB, ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. ปิดเครื่องเสียงรถยนต์.
  2. รอประมาณ 1 นาที.
  3. เปิดเครื่องเสียงรถยนต์อีกครั้ง.