หมายเลข ID หัวข้อ : 00167360 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/01/2017

ข้อผิดพลาด: คำเตือนกระแสไฟเกินขนาด (Overcurrent Caution).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมาได้ ถ้าหากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับ เครื่องเสียงสเตอริโอติดรถยนต์นั้น ไม่รองรับหรือเสีย. ถ้าต้องการออกจากข้อความแสดงความผิดพลาดนี้, ให้ถอดอุปกรณ์ USB นั้นออกและเลือกแหล่งจ่ายสัญญาณอินพุทอื่นที่แตกต่างออกไปแทน.