หมายเลข ID หัวข้อ : 00105948 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

ข้อผิดพลาด: NO SUPRT or --:-- แสดงเมื่อต่อ USB เข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์.

  หมายเหตุ: มีเครื่องเสียงรถยนต์บางรุ่นที่มีพอร์ต USB. ให้ตรวจสอบว่า เครื่องเสียงรถยนต์ของท่านมีพอร์ต USB เพื่อใช้สำหรับต่อกับอุปกรณ์ภายนอก, โดยตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ.

  เมื่อข้อความ NO SUPRT หรือ --:-- แสดงขึ้นมาในหน้าจอของเครื่องเสียงรถยนต์และเพลงที่เล่นหยุดทำงาน, ให้ถอดอุปกรณ์ USB ออก, รอประมาณ 1 นาที, และต่ออุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้ง.
  การทำเช่นนี้ จะช่วยรีเซ็ตการเชื่อมต่อ USB และช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อต่ออุปกรณ์ USB ครั้งแรก.

  ถ้าวิธีการดังกล่าวใช้ไม่ได้, ให้หยุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และปิดเครื่อง. จากนั้น ให้เปิดอุปกรณ์ USB อีกครั้ง และต่อเข้ากับเครื่องเสียงรถยนต์อีกครั้ง.

  ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดยังคงแสดงอยู่ที่หน้าจอ, อาจจะเกิดจากอุปกรณ์ USB ไม่รองรับรุ่นดังกล่าว หรืออุปกรณ์ USB ไม่ได้อัพเดตเฟิร์มแวร์. การที่อุปกรณ์ USB ไม่รองรับการทำงานส่วนใหญ่เกิดจากเฟิร์มแวร์ที่ใช้ไม่รองรับการทำงาน. ท่านอาจจะติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ USB เพื่อตรวจสอบว่า รุ่นดังกล่าวมีเฟิร์มแวร์รุ่นล่าสุด. โดยอ้างอิงถึงคำแนะนำในการใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์สำหรับรายชื่ออุปกรณ์ USB ที่ใช้งานด้วยกันได้.

  ถ้าข้อความ USB Reading แสดงที่หน้าจอและไม่หายไป, ควรปฏิบัติดังนี้:

  1. หยุดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อีกครั้ง และกลับไปตรวจสอบไฟล์ที่ใช้ใน USB.
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ต USB กับสาย USB อื่น.
   หมายเหตุ: ห้ามใช้สายเชื่อมต่อแบบหลายทาง.
  3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นกับพอร์ต USB.
   หมายเหตุ: ถ้าอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อแล้วมีปัญหากับอุปกรณ์ USB.
  4. รีเซ็ตอุปกรณ์ USB เมื่อเชื่อมต่อแล้ว.
  5. ยกเลิกการเชื่อมต่อกับรถยนต์.
   หมายเหตุ: กรุณารอสักครู่ และเชื่อมต่ออีกครั้ง. ถ้ายังคงพบปัญหาดังกล่าว ควรติดต่อ ศูนย์บริการ.