หมายเลข ID หัวข้อ : 00106895 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

ข้อผิดพลาด: NO MUSIC แสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงรถยนต์.

  ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะแสดงและจะไม่สามารถเล่นเพลงได้ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

  • ถ้าเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่มีไฟล์เพลง.

   หมายเหตุ: นำแผ่นดิสก์ที่กำลังเล่นออกและใส่แผ่นดิสก์เพลงเข้าไปที่เครื่องเสียงรถยนต์.

  • ถ้าอุปกรณ์ USB ถูกเชื่อมต่อและไม่มีไฟล์เพลงหรือไฟล์ไม่รองรับการทำงานร่วมกัน.

   หมายเหตุ:

   • เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เพลง (MP3, WMA หรือ AAC) ที่ทำงานร่วมกับเครื่องเสียงรถยนต์. การตรวจสอบรูปแบบไฟล์เสียงที่ทำงานร่วมกับเครื่องเสียงรถยนต์, อ้างอิงถึงคำแนะนำการทำงานสำหรับเครื่องเสียงรถยนต์.
   • ถ้าอุปกรณ์ USB รองรับการทำงานแบบหลายพาทิชั่น, ไฟล์เพลงอาจจะอยู่พาทิชั่นแรก ตามลำดับที่เครื่องเสียงรถยนต์เรียกใช้และเล่นไฟล์เพลงดังกล่าว.