หมายเลข ID หัวข้อ : 00106910 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/10/2018

สมาร์ทโฟนไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อเชื่อมต่อกับ Media Transfer Protocol (MTP).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนด้วย Mass Storage Class (MSC) ถ้าไม่รองรับ, ควรตรวจสอบสมาร์ทโฟนว่า สามารถใช้งานได้.
หมายเหตุ: เมื่อทำงานเชื่อมต่อแบบ MSC ไฟล์เสียงอาจจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบไฟล์.

ถ้าชื่อของโฟลเดอร์ หรือ ชื่อไฟล์มีขนาดยาว อาจจะใช้เวลาในการเล่นเพลงซ้ำ ควรใช้เพียงชื่อที่สั้นและเป็นตัวเลขเท่านั้น.