หมายเลข ID หัวข้อ : 00107014 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกไฟล์จาก XAVC S หรือ AVCHD เมื่อใช้ Memory Stick หรือการ์ด SD.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ: วิธีการต่อไปนี้สำหรับกล้องที่ใช้ระบบซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 3.00 หรือสูงกว่า.

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกไฟล์จาก XAVCS หรือ AVCHD เมื่อใช้ Memory Stick หรือ การ์ด SD.

1. กดปุ่ม Menu บนตัวกล้อง. เลื่อนปุ่มลงมาเพื่อเลือก System และ กดปุ่ม SET.

Image

2. ภายใต้เมนู System, เลื่อนลงมาเพื่อเลือก Codec และ กดปุ่ม SET.

Image
หรือ
Image

3. ภายใต้เมนู Codec, คลิก Select. จะแสดง.

Image
หรือ
Image

4. เลื่อนลงเพื่อเลือก XAVC S หรือ AVCHD (C) และ กดปุ่ม SET.

Image

5. เลือก Execute และ กดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน.

Image

6. การตรวจสอบ, ให้กลับไปที่เมนู System และ เลือก Codec, โดยรูปแบบที่เลือกจะแสดง.

Image

Image
หรือ
Image

7. เมื่อบันทึกในรูปแบบ AVCHD, กรุณาตรวจสอบการ์ด SD ว่า ใส่เข้าไปในช่องได้ถูกต้องตามตำแหน่งข้างล่าง;

Image