หมายเลข ID หัวข้อ : 00076757 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2018

หน้าจอของจอมอนิเตอร์ภายนอก จะปิดลงไปเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่มีการแสดงเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K
ท่านไม่สามารถเฝ้าดูการบันทึกในจอมอนิเตอร์ภายนอกได้ ถ้าหาก Recording Format ในกล้องนั้นตั้งไว้ที่ XAVC S 4K.