หมายเลข ID หัวข้อ : 00076757 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

หน้าจอของจอมอนิเตอร์ภายนอก จะปิดลงไปเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K.

    ไม่มีการแสดงเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K
    ท่านไม่สามารถเฝ้าดูการบันทึกในจอมอนิเตอร์ภายนอกได้ ถ้าหาก Recording Format ในกล้องนั้นตั้งไว้ที่ XAVC S 4K.