หมายเลข ID หัวข้อ : 00088209 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

วิธีการดำเนินการรีเซ็ตให้ทีวีกลับไปเป็นค่าการปรับตั้งจากโรงงาน.

  คำเตือน: ขั้นตอนนี้จะทำการคืนค่าการปรับตั้งค่าการปรับเทียบมาตรฐานต่าง ๆ ของวิดีโอในทีวีนั้น. ถ้าหากท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับเทียบมาตรฐานของการแสดงของหน้าจอโทรทัศน์เพิ่มเป็นพิเศษ, ท่านสามารถจะทดลอง พาวเวอร์รีเซ็ต . ไม่เช่นนั้น ค่าการปรับเทียบพิเศษจะสูญหายไปได้.

  1. ถอดปลั๊กสายเพาเวอร์ของทีวีออกจากเต้ารับกำลังไฟ.
  2. ปล่อยให้ทีวีไม่มีกำลังไฟจ่ายให้เป็นเวลานาน 1 นาที.
  3. เสียบปลั๊กของสายไฟเพาเวอร์กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้าใหม่อีกครั้ง.
   ข้อสำคัญ: ทีวีนั้นควรจะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ. แต่ถ้าหากไม่เปิดขึ้นมา ให้ดำเนินการเปิดเครื่องขึ้นมา.

  4. ในระหว่างที่ทีวีเปิดขึ้นมานั้น, ให้ทำการถอดปลั๊กสายไฟเพาเวอร์ออกจากเต้ารับไฟเหมือนกับขั้นตอนก่อนหน้านี้.
  5. ปล่อยไว้อย่างนั้นโดยไม่มีไฟป้อนอีก 1 นาที.
  6. ดำเนินการรีเซ็ตให้เป็นค่าจากโรงงาน.

   1. หลังจากที่มีภาพ หรือ รายละเอียดของหน้าจอปรากฎขึ้นมา, ให้รอ 2 วินาที และ จากนั้น ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม up arrow บนรีโมทคอนโทรล.
    ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า รีโมทคอนโทรลนั้นได้ชี้ไปที่ด้านหน้าและตรงกลางของทีวีนั้น.
   2. ในระหว่างที่กดค้างปุ่ม up arrow, ให้กดและปล่อยปุ่ม Power ที่อยู่ด้านข้างของตัวทีวีนั้น. รีเซ็ต จะปรากฎขึ้นมาชั่วขณะที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอทีวีนั้น.
    หมายเหตุ: ถ้าหากขั้นตอนการรีเซ็ตไม่เริ่มต้นทันทีหลังจากที่มีภาพ หรือ รายละเอียดของหน้าจอปรากฎขึ้นมา, การรีเซ็ตจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง. ในกรณีนี้, ให้เริ่มทำตามกระบวนการนี้ใหม่อีกครั้ง.
   3. ปล่อยนิ้วจากปุ่ม up arrow บนรีโมทคอนโทรลและรอให้ทีวีทำการรีเซ็ต.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากข้อความ รีเซ็ต ไม่ปรากฎขึ้นมา และ ทีวีปิดและเปิด, ให้เริ่มทำอีกครั้งใน ขั้นตอนที่ 5.

   • ถ้าหากไฟ standby เริ่มกะพริบ 8 ครั้ง, ให้กลับไปทำใน ขั้นตอนที่ 1.

  7. ภายหลังที่มีข้อความ รีเซ็ต ปรากฎขึ้นมา, ปล่อยให้ทีวีทำการรีเซ็ตตัวเอง. ห้ามทำการกดปุ่มต่าง ๆ ใด ๆ บนรีโมทคอนโทรล หรือ บนทีวี และ ห้ามทำการปรับแต่งอื่นใดอีกเป็นเวลา 1 นาที.
  8. ถอดปลั๊กของสายไฟเพาเวอร์ออกจากเต้ารับไฟ.
  9. ปล่อยทีวีไว้โดยไม่ต้องจ่ายไฟนาน 10 วินาที.
  10. เสียบปลั๊กของสายไฟเพาเวอร์กลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า.
  11. เปิดทีวีนั้นขึ้นมา.
   หมายเหตุ: หน้าจอ initial setup จะแสดงขึ้นมา ถ้าหากมีการทำตามกระบวนการข้างต้นอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น.
  12. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการ initial set up ให้เสร็จสิ้น.
   ข้อสำคัญ: ถ้าหากการรีเซ็ตทำไม่สำเร็จสมบูรณ์, ให้ปลดอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดออกจากทีวี และ ทำการปิดหรือหยุดการทำงานของการเชื่อมต่อกับเครือข่าย จากนั้น ให้ทำซ้ำตามกระบวนการเริ่มจากขั้นตอนที่ 1.