หมายเลข ID หัวข้อ : 00074648 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

ภาพของหน้าจอ BRAVIA อาจมีความไม่เสถียร เมื่อใช้ Screen Mirroring กับ Xperia.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเสาอากาศ Wi-Fi ใน Xperia ถูกปิดกั้นจากมือหรือวัตถุอื่นใด. เพื่อปรับปรุงรุปภาพใด้ดีขึ้น, ให้หลีกเลี่ยงการปิดคลุม/ปิดกั้นของตัว Xperia.

สำหรับสถานที่ตั้งเสาอากาศโปรดดูที่คู่มือของ Xperia.

หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะลดลงไป เนื่องจากการรบกวน.