หมายเลข ID หัวข้อ : 00135147 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

มีวิธีการปรับแต่งหรือตั้งใหม่ LCD TV (Analogue/Cable/Terrestrial) ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้นตอนด้านล่างนี้ใช้ได้กับทีวี LCD (ไม่รวม Android TV). อย่างไรก็ตาม, ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน, อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างรูปแบบการจัดเรียงในรีโมทและหน้าจอเมนู.
ถ้าหากต้องการข้อแนะนำเพิ่มเติม, ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือช่วยเหลือที่อยู่ในทีวีของท่านได้.

Remote directions Remote directions
ใช้ปุ่มลูกศรทิศทางบนรีโมทของท่านเพื่อไปทั่วหน้าจอเมนูทีวี. เลือกตัวเลือกต่าง ๆ โดยกดปุ่ม plus. อันนี้จะเป็นปุ่มกลมที่อยู่ตรงกลางของบริเวณที่เป็นวงกลมบนรีโมทของท่าน.

การจูนแบบอนาล็อก

 1. กดที่ปุ่ม MENU หรือ HOME บนรีโมทของท่าน.

 2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ด้านล่างที่ตรงกันที่สุดกับโครงสร้างของเมนูบนทีวีของท่าน:

  ตัวเลือก A
  ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของท่าน และ เลือกที่ SettingsAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning.  

  ตัวเลือก B
  ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของท่าน และ เลือกที่ SettingsSystem Settings หรือ Set-upChannel set-upAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning.

 3. เมื่อมีการถามถึง Do you want to start Auto Tuning (ท่านต้องการเริ่มการจูนแบบอัตโนมัติหรือไม่)?, เลือกที่ Yes.

ในตอนนี้ทีวีจะเริ่มการจูน. ข้อความแสดงการยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จ.

การจูนแบบดิจิตอล

 1. กดที่ปุ่ม MENU หรือ HOME บนรีโมทของท่าน.

 2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ด้านล่างที่ตรงกันที่สุดกับโครงสร้างของเมนูบนทีวีของท่าน:

  ตัวเลือก A
  ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของท่าน และ เลือกที่ SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning.

  ตัวเลือก B
  ใช้ปุ่มลูกศรบนรีโมทของท่าน และ เลือกที่ SettingsSystem Settings หรือ Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning.

 3. เมื่อมีการถามถึง Do you want to start Auto Tuning (ท่านต้องการเริ่มการจูนแบบอัตโนมัติหรือไม่)?, เลือกที่ Yes หรือ OK.

 4. ทำการเลือกของท่านระหว่าง เสาอากาศ (Antenna) หรือ เคเบิล (Cable).
  เมื่อทำการเลือก เสาอากาศ (Antenna) การจูนแบบอัตโนมัติสำหรับเสาอากาศจะเริ่มต้นจากจุดนี้.

 5. ถ้าหากเลือกที่ สายเคเบิล (Cable) ในขั้นตอนก่อนหน้านี้, เมนูสำหรับการจูนเคเบิลแสดงขึ้นมา.
  ท่านอาจเลือกเพื่อทำการตั้ง Scan Type, Frequency หรือ Network ID ด้วยตนเอง ตามค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ระบุของเครือข่าย, ที่ได้รับจากผู้ให้บริการส่งกระจายสัญญาณของท่าน.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถรับอะไรได้, ขอแนะนำให้ใช้การปรับตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้น (default settings):

  Scan type: Quick scan
  Frequency: Auto
  Network ID: Auto
  Operator: เลือกชื่อของผู้ให้บริการส่งกระจายสัญญาณของท่านจากรายการ

  ถ้าหากการสแกนไม่พบช่องใด ๆ หรือช่องทั้งหมด, ท่านอาจลองเปลี่ยนชนิดของ การสแกน (Scan Type) ไปเป็นแบบ Full scan เพื่อทำการจูนทีวีของท่าน.
  สำคัญ: อาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น, เมื่อมีการเลือกการสแกนแบบเต็มในการปรับแต่งทีวีของท่าน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านมีปัญหากับขั้นตอนการจูนกับสายเคเบิล, โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่าน เนื่องจาก อาจมีการใช้การปรับตั้งที่แตกต่างกัน.

 6. ดำเนินการต่อโดยเลือกไปที่ Start.

ทีวีในตอนนี้จะเริ่มทำการจูน. ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อการทำงานเสร็จ.